Get Adobe Flash player

ระดับปริญาโท

ระดับปริญญาตรี

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้160
mod_vvisit_counterเดือนนี้7202
mod_vvisit_counterทั้งหมด1839621
เรามี 62 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ความพึงพอใจต่อเว็บไซต์
 

ผลงานวิจัย

ชื่อเรื่อง แหล่งทุน หมายเหตุ

การพัฒนาเกมเพื่อส่งเสริมแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ สำหรับเด็กปฐมวัย กรณีศึกษา: ศูนย์ฝึกประสบการณ์บ้านเด็กปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

หัวหน้าโครงการวิจัย

รูปแบบการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของครูโดยใช้เครือข่ายบูรณาการในโรงเรียนประถมศึกษา อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

ผู้ร่วมวิจัย

กระบวนการขับเคลื่อนสถานศึกษาจังหวัดลำพูน สู่การเป็นองค์กรแห่งความสุข ด้วยแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ผู้ร่วมวิจัย

การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมพลังสุขภาพจิต (RQ) สำหรับชุมชนที่ถูกน้ำท่วมโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน กรณีศึกษาอำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

สำนักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ (วช.)

หัวหน้าโครงการวิจัย

การสร้างชุดกิจกรรมการส่งเสริมพลังสุขภาพจิต (RQ) สำหรับนักศึกษาพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

หัวหน้าโครงการวิจัย

การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนที่ส่งเสริมภาวะผู้นำ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา


คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
 

หัวหน้าโครงการวิจัย

การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการ
สำหรับมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ


จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก

การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย


-

 

แรงจูงใจในการตัดสินใจเป็นนักศึกษาไซด์ไลน์


-

 

ความสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดทางอารมณ์ิและผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง โรงเรียนเมโทรเทคโนโลยี จ.เชียงใหม่


-

วิทยานิพนธ์
ระดับปริญญาโท

ทัศนคติของผู้หญิงที่มีต่อพฤติกรรมการสูบบุหรี่
ใน จ.เชียงใหม่ และ จ.ลำพูน


-

 

ค่านิยมเกี่ยวกับการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยของนักศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 
โรงเรียนเมโทรเทคโนโลยี จ.เชียงใหม่


-

 

 

การเผยแพร่ผลงานวิจัย

  • Ammaret Netasit. The Development of Resilience Quotient (RQ) Promotional Model to Apply for the Flooded Community by Using the Community Participation Activity, Case Study: District, Lampang Province. Proceedings of The European Conference on Psychology & the Behavioral Sciences. 2014, 37-46.
  • Ammaret Netasit. The Development of Resilience Quotient (RQ) Support Activities Set for Disabled Students. Proceedings of The Asian Conference Psychology & the Behavioral Sciences. 2013, 543-553.
  • อัมเรศ เนตาสิทธิ์. การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการมีภาวะผู้นำ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร,15(1), มกราคม-มีนาคม 2556. หน้า 48-59.
  • อัมเรศ เนตาสิทธิ์. กลยุทธ์การบริหารงานวิชาการสำหรับมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการประจำปี สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ หัวข้อ “อาเซียนมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติกับอนาคตประเทศไทย. 2555, หน้า 114-130.